گردشگری

بخشی از فعالیت‌های سازمان گردشگری به اتاق بازرگانی واگذار شود | معرفی جاذبه های گردشگری ایران

بخشی از فعالیت‌های سازمان گردشگری به اتاق بازرگانی واگذار شود | معرفی جاذبه های گردشگری ایران

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران گفت: «امروزه ضرورت دارد بخشی از فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در

}